ЗВІТ КЕРІВНИКА комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 комбінованого типу Харківської міської ради» завідувача Столярчук Н.К. про свою діяльність за підсумками 2018 / 2019 навчального року перед педагогічним колективним колективом та громадськістю
Шановні колеги, члени батьківського комітету закладу, батьки, гості!

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Протягом 2018/2019 навчального року діяльність комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №255 комбінованого типу Харківської міської ради» здійснювалась відповідно до вимог викладених у нормативно-правових документах, які регламентують роботу закладу дошкільної освіти:

-Закону України «Про освіту»;

-Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону праці»

-Закону України «Про цивільну оборону України»;

-Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

-Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

-Статуту дошкільного навчального закладу.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 255 комбінованого типу Харківської міської ради» знаходиться за адресою: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 2-А, телефон 372-11-47, електронна адреса: dnz255v@qmail.com, сайт: dnz255.edu.kh.ua.

Прийом дітей до закладу здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»: протягом року, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідемічне оточення, направлення Управління освіти. Запис дітей до закладу дошкільної освіти здійснювався через мережу Інтернет шляхом електронної реєстрації. Переведення дітей з однієї групи в другу або їх відрахування проводилось відповідно до нормативних вимог.

Аналіз кількісного складу дітей показав стабільність наповнюваності дошкільного закладу, що свідчить про професіоналізм роботи колективу закладу та максимально можливе задовольнення потреб населення району.

Станом на 1 вересня 2019 року в закладі дошкільної освіти № 255 буде функціонувати 4 групи (3 групи загального розвитку, 1 група інклюзивна), які відвідуватимуть 92 дитини, згідно отриманих направлень.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №255 комбінованого типу Харківської міської ради» працює з 0700 до 1900

- з 9-годинним перебуванням для дітей дошкільного віку (№№2,4);

- з 10,5-годинним перебуванням група: №1 для дітей раннього віку;

- з 12-годинним перебуванням група: №3 для дітей дошкільного віку.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня 2019 року і закінчується 31 травня 2020 року. З 1 червня по 31 серпня у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі:

- вжиті директором закладу дошкільної освіти заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

В 2018/2019 навчальному році було проведено облік дітей від 0 до 6 років, створено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження та із визначенням форми здобуття ними дошкільної освіти, який щорічно оновлюється та доповнюється.

На території обслуговування, яка закріплена за закладом, згідно з проведеним обліком станом на 01.09.2018 мешкало 97 дітей. З них охоплено дошкільною освітою в закладах дошкільної освіти та іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти 37 дітей, що складало 37,78%. Особлива увага приділялась дітям 6-го року життя з метою підготовки їх до шкільного навчання. Діти даного віку відвідували заклади дошкільної освіти, окрім того були охоплені різними формами дошкільної освіти, таким чином, діти 6-го року життя охоплені 100% різними формами здобуття освіти.

Дбаючи про інтереси дітей, які не відвідували навчальні заклади, важливим було залучати їх до різних форм здобуття дошкільної освіти. Своєчасно та систематично доводилась інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах. Педагоги залучали цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомили батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися.

Проведено консультації щодо реалізації прав дитини на отримання дошкільної освіти: «Режим роботи дошкільного закладу. Умови виховання», «Ознайомлення зі змістом, напрямками підготовки дітей до школи», «Адаптація дитини до оточуючого середовища», «Вікові особливості дітей на різних етапах розвитку», «Стиль батьківського виховання».

Вихователем старшої групи Розумовською Л.А. проводились відкриті заняття щодо підготовки дітей 6-го року життя до школи (з мовленнєвого розвитку, з навчання грамоти та підготовки руки до письма, з логіко-математичного розвитку, з ознайомлення з соціумом та з образотворчої діяльності). Були проведені Дні відкритих дверей для батьків та дітей, які не відвідують дошкільний заклад 28.09.2018 та 24.04.2019, дітей запрошували на спортивне свято – 1 вересня та на свято ялинки – 25 грудня.

- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процесс

Річним планом регламентувалась організація методичної роботи закладу дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для вирішення цих завдань у закладі було створено належні умови, проводились тематичні перевірки, семінари, педагогічні ради, консультації. Методична робота з педкадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищувати професійний рівень педагогів, скоординувати зусилля всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створювати оптимальні умови для підвищення результативності освітнього процесу.

Перш за все, ми намагались створити у дошкільному закладі належні умови для забезпечення якісної дошкільної освіти. Обсяг навчального навантаження, тривалість та форми організації зайнятості дітей відповідав вимогам наявних програм дошкільної освіти. Режим дня кожної вікової групи, розклад занять затверджені педагогічною радою та відповідають рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.

У закладі дошкільної освіти проводилась чітка систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Освітній процес в дошкільному закладі передбачав чергування різних видів діяльності. Організована зайнятість дітей планувалась з урахуванням розумового та фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. В методичному кабінеті створено «Інноваційний довідник», який дає змогу педагогам запроваджувати в практику роботи нововведення з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів.

Вихователі під час освітньої діяльності роблять акцент на самостійність і свободу творчості дітей на заняттях, намагаються уникнути наполегливої опіки вихованців, що дає можливість дитині активно мислити, розвивати логічне і образне мислення, просторову геометрію, здійснювати оригінальні підходи до вирішення завдань. У розвиваючих іграх педагогам вдалося об'єднати один з основних принципів навчання – від простого до складного з дуже важливим принципом творчої діяльності – самостійно за здібностями. Впровадження інноваційних технологій (ТРВЗ, мнемотехніки, нетрадиційних форм зображення, педагогіки партнерства) дає позитивні результати. Вихованці дошкільного закладу легко адаптуються до шкільного середовища.

Вони, як зазначають вчителі початкових класів, активні, добре підготовлені до навчання в школі і багато в чому випереджають своїх однолітків. Йдучи до школи, діти вміють вільно читати, здійснюють звуковий і складовий аналіз слів, рахують у межах сотні, вміють виконувати математичні дії на додавання, віднімання з виходом за межі двох десятків, розв’язують логічні задачі. У процесі освітньої роботи педагоги активно використовували технічні засоби навчання (ноутбук, магнітофони, проектор). Це сприяло зацікавленості до процесу навчання та забезпечувало ефективність засвоєння знань дітьми. За допомогою технічних засобів навчання проводились наступні форми роботи: прослуховування аудіо записів, перегляд слайдів, мультимедійних презентацій, казок та заучування віршів.

Протягом 2018/2019 навчального року (листопад, травень) проводилась діагностика рівня знань, умінь та навичок дітей раннього та молодшого дошкільного віку. Результативності освітнього процесу дітей старшого дошкільного віку проводилась відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі».

Дана система допомогла вихователям краще оволодіти інформацією про розвиток навичок та рівень знань кожної окремої дитини та дала можливість планувати і проводити ефективні види діяльності та форми взаємодії з дітьми. Обсяг знань, умінь і навичок дітей усіх груп відповідає віковим та програмовим вимогам; засвоєння знань знаходиться на високому та достатньому рівні.

Педагоги приділяли велику увагу розвитку здібностей та інтересів дітей. Для цього в кожній групі створені умови, оформлені осередки: ігровий, бібліотечний, художній, трудовий, конструктивно-будівельний, природознавчий, національно-патріотичного спрямування, музичний, спортивний. Варто відмітити, що, облаштовуючи ігрові осередки, вихователі дбали про те, щоб через предметно-ігрове середовище максимально розгорнути самостійну творчу активність вихованців, надати їм право власного вибору, збільшити міру їхньої свободи. Вони прагнули так організувати життя у групі, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями іграшок, виявляти свої інтереси, займатись улюбленими справами й на власний розсуд використовувати вільний час.

У квітні 2019 року, на базі дошкільного закладу відбулось методичне об’єднання для вихователів Холодногірського району «Впровадження інноваційних технологій в освітньо-виховну практику сучасного закладу дошкільної освіти», метою яких було поглиблення та розширення знань вихователів про інноваційні технології, надати практичні рекомендації щодо впровадження їх в освітньо-виховну роботу з молодшими дошкільнятами. Педагоги закладу Богомазова І.В., Мякота О.В. під час показу практичних видів роботи з дітьми довели, що використання розвиваючих ігор впливає на розвиток творчих здібностей дітей, мовлення, уваги, пам’яті., що дало змогу педагогам навчитись практично використовувати їх не лише на заняттях, але й у повсякденному житті. У підготовці цього заходу активну участь приймали всі педагоги закладу. Слід відзначити творчий підхід колективу до їх підготовки та високий рівень проведення.

Педагогічні працівники закладу постійно шукали ефективні шляхи удосконалення освітнього процесу, творчо підходили до впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду, авторських методик.

Вихователі дошкільних груп приділяли велике значення індивідуальному та диференційованому підходу до вихованців та надання їм своєчасної допомоги не тільки у ліквідації чи попередженні відставання, а й у розвитку інтересів та творчих здібностей. Під час Днів відкритих дверей, на колективних переглядах занять, святах та розвагах, ви мали змогу побачити роботу колективу, познайомитись з інформацією на сайті дошкільного закладу. Ми намагались, як можна більше приділяти уваги цій проблемі, інформувати та роз’яснювати батькам про обов’язковість дошкільної освіти, як запоруки подальшого успішного навчання дітей.

Річний план освітньої роботи за 2018/2019 навчальний рік виконаний повністю.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Фінансово-господарська діяльність у закладі дошкільної освіти здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.

Незважаючи на складні економічні умови, у розвиток матеріально-технічної бази закладу за рахунок бюджету проводяться ремонтні роботи і оновлення технологічного обладнання: у 2018/2019 навчальному році було встановлено водонагрівачі у всіх вікових групах, на харчоблоці, пральну машину на пральні. В червні-липні 2019 року буде проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку і туалету групи раннього віку. Зазначу, що територія закладу дошкільної освіти оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, постійно поповнюються, оновлюється і ремонтується обладнання. Як керівник, я постійно працювала над зміцненням матеріальної бази закладу. Протягом року в закладі дошкільної освіти були створені комфортні умови для перебування дітей: відновлено доріжку до групи № 2 тротуарною плиткою, оновлено плиткою підлогу у загальному коридорі

Завдяки благодійній батьківській допомозі, яка надавалася на добровільній основі, також придбані господарчі товари, іграшки, нові, сучасні меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові майданчики, обладнання, підтримувались у задовільному, безпечному стані. Усі товари були оприбутковані та взяті на облік.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Наш колектив – це колектив однодумців. Всього у закладі дошкільної освіти працює 9 педагогів, з них: 1 завідувач, 6 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Освітній рівень педагогів закладу: мають вищу педагогічну освіту – 4, базову вищу освіту – 1, середню спеціальну освіту – 4.

Велике значення надавалось підвищенню фахової майстерності педагогів. Протягом 2018/2019 навчального року 2 педагога підвищили фахову майстерність на курсах КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 №14/20327 та на підставі наказів закладу дошкільної освіти.

Робота з молодими спеціалістами була організована відповідно до нормативних вимог. Вихователь Сухоставьска Г.О. була наставником молодих спеціалістів Шевченко І.М., Теслі О.Ю. Складено план роботи, відповідно до якого організовувались та проводились взаємовідвідування занять та режимних моментів у наставників та молодих спеціалістів.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників:

- забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і педагогічних працівників;

Одним з пріоритетних напрямків є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Робота з організації харчування дітейв закладі дошкільної освіти протягом 2018/2019 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про дитяче харчування», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 №298/227, «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 №202/165 та інших нормативних документів.

З метою якісної організації харчування на початок начального року видано, згідно з циклограмою управлінської діяльності, необхідні накази. У наказах про організацію харчування визначені обов’язки з організації харчування для всіх категорій працівників, вказано загальні вимоги до організації харчування в дошкільному закладі (режим харчування, графік видачі їжі, основні вимоги до ведення відповідної документації та оформлення звітів). Усі працівники ознайомлені з наказами під особистий підпис.

Протягом 2018/2019 навчального року вивчення стану організації харчування здійснювалось за такими питаннями: контроль за організацією харчування на харчоблоці та в групах, виконання натуральних та грошових норм харчування, антропометричні вимірювання дітей, аналіз фізичного розвитку дітей, аналіз захворюваності дітей.

В групах було створено сприятливі умови для харчування дітей, а саме: замінено посуд на новий з сертифікатами якості, в наявності миючі та дезінфікуючі засоби, серветки. На харчоблоці зроблено косметичний ремонт, відремонтовано стелю. Замінено частину алюмінієвого посуду на посуд з нержавіючої сталі. Для цього залучено батьківські кошти.

Харчоблок забезпечений повністю працівниками з відповідною освітою та достатнім кваліфікаційним рівнем.

Режим харчування дітей відповідає режиму роботи закладу, графік видачі їжі затверджений.

На 24.06.2019 року пільговим безкоштовним харчуванням забезпечено 1 дитину з малозабезпечених родин, 3 дітей, батьки яких проходили службу в зоні АТО, 4 дітей мають 50% знижку на оплату за харчування, як діти з багатодітних родин.

Вартість харчування 1 дитини в день для дітей раннього віку становила 20 гривень, для дітей дошкільного віку – 25 гривень.

У закладі було організовано чергування відповідальних осіб на харчоблоці, якими здійснювався контроль за закладкою продуктів, виконанням натуральних норм, видачею страв по групах. Результати контролю заносились у Журнал громадського контролю з підписом відповідальної особи.

З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Глибокий аналіз роботи був сприятливим для прийняття управлінських рішень.

Згідно з результатами контролю за 2018/2019 навчальний рік з’ясовано: журнал обліку виконання норм харчування заповнювався своєчасно, щомісяця здійснюється аналіз виконання норм харчування. Виконання чи недовиконання норм харчування залежало від завозу продуктів, їх якості, відсоток виконання щомісяця був не менший районного показника. Недовиконання норм з основних продуктів харчування цілком залежало від високих цін на продукти. Своєчасне коригування харчування та обґрунтовані заміни одних продуктів іншими не дозволили погіршити стан харчування в закладі в цілому.

З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв. На кожну декаду місяця складалося перспективне меню з метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування. Діти одержували різноманітне харчування, а саме: молоко – щодня; риба, яйце, сметана, сир м’який, сир твердий – двічі на тиждень; м’ясо та м’ясопродукти – чотири рази на тиждень.

Як свідчать результати аналізу виконання норм харчування, натуральні норми в 2018 році виконані на 70%, в минулому році - 68%. Спостерігається збільшення виконання натуральних норм на 2%, невідповідність грошових та натуральних норм не дозволяє виконувати норми харчування в повному обсязі.

Аналіз результатів контролю за роботою харчоблоку показав, що на харчоблоці є у наявності інструкції з правил миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання, графік прибирання харчоблоку, перелік миючих засобів; дотримуються правила зберігання добових проб; вага добових проб відповідає нормативним вимогам; здійснюється контроль за оформленням супроводжуючих документів (сертифікати якості, ветеринарні висновки, посвідчення про якість); у наявності аналітичні матеріали (порівняльні таблиці виконання грошових та натуральних норм тощо) щодо організації харчування дітей.

Аналіз меню та картотеки страв дозволив зробити такі висновки: в наявності

картотека страв на харчоблоці; готові страви відповідають розробленій картотеці

страв; своєчасно проводиться розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів, вуглеводів) відповідно до хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування; проводиться аналіз якості харчування кожні десять днів, а у разі необхідності – корекція.

Щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей під час приймання їжі – питання було під постійним контролем адміністрації, навички сформовані відповідно до віку та індивідуальних особливостей дітей.

Високий рівень виховання культурно-гігієнічних навичок встановлено у дітей груп №№ 4, 3, 2 (вихователі: Богомазова І.В., Розумовська Л.А., Шевченко І.М.). Під час контролю за якістю годування дітей в групах було встановлено, що під час сніданку не всі діти їдять хліб, є залишки молочних каш компот дітям давали без сухофруктів, посилаючись на те, що дітям не подобаються сухофрукти з компоту.

Але, не завжди дотримувався режим харчування, особливо сніданок, тому що є діти які приходили до закладу з великим запізненням, сервіровка столів не завжди відповідала стравам, не всі діти вміли користуватись столовими приборами, серветками, не знали чим корисні страви та з яких продуктів вони приготовлені. Це свідчить про те, що батьки не поділяють думки, що з дітьми потрібно обговорювати корисність їжі і меню.

Тому значна увага приділялась роботі з батьками, а саме: на сайті дошкільного закладу створено сторінку для батьків з даного питання, у батьківських куточках в наявності інформація щодо організації харчування, інформація про пільгове харчування, матеріали щодо виховання культури їжі, формування навичок здорового способу життя, харчування дітей вдома у різні пори року, в наявності протоколи батьківських зборів, у протоколах групових батьківських зборів зазначено про розгляд питань з організації харчування.

Одним з напрямків роботи медичного персоналу закладу була санітарно-просвітницька робота з питань організації раціонального харчування серед персоналу та батьків. Питання з організації харчування розглядалися на засіданнях батьківського комітету дошкільного навчального закладу, на групових батьківських зборах, нарадах при директору. Проведено чотири заняття з працівниками закладу (вихователі, помічники вихователів, працівники харчоблоку) щодо знань Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227 та санітарно-гігієнічних правил. Перевірками значних порушень в організації харчування не зафіксовано.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу дошкільної освіти.

В закладі дошкільної освіти створені належні умови для роботи медичного персоналу, функціонують: медичний кабінет, ізолятор.

Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти здійснювала сестра медична старша Попова Т.С., воно було спрямоване на зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей та профілактиці захворювань, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту» та інші нормативно-правові документи. У дошкільному закладі проводились всі необхідні профілактичні заходи. Медичні огляди дітей і працівників навчального закладу здійснювались відповідно до вимог нормативних документів, про що свідчать записи у медичних картках розвитку дітей та санітарних книжках. Медичні картки впорядковані відповідно до кількості дітей.

У результаті аналізу кількісного складу диспансерних дітей та спрямованості їх диспансеризації визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації щодо харчування, фізичного навантаження та зміцнення здоров’я малят. Усунення порушень санітарного законодавства відбувалось своєчасно.

Медичний кабінет в повному обсязі оснащено відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 22.09.2005 №1093/11373.

Завдяки удосконаленню освітнього процесу, створенню належних умов навчання і виховання, діти стали менше хворіти на певні захворювання. Разом з тим, є низка проблем, пов’язаних зі здоров’ям дітей і ми працюємо над їх вирішенням.

Медичною сестрою були розроблені заходи по зниженню захворюваності та загартуванню дитячого організму з урахуванням температурного режиму в різні пори року.

Оптимізація рухового режиму в усіх вікових групах відбувалась через низку традиційних фізкультурно-оздоровчих заходів: фізкультурні заняття, ранкову гімнастику, гімнастику «пробудження» після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, гартувальні процедури та форми організації рухової активності у повсякденні: фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, самостійну рухову активність, тематичні дні здоров′я. Протягом року в останній день місяця проводився День здоров’я, кожного місяця – спортивне свято або фізкультурна розвага.

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

Колектив брав участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу дошкільної освіти було створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Під постійним контролем знаходились питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються. У 2018/2019 навчальному році у відповідності з планом заходів щодо покращення умов праці робітників колективного договору між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом було здійснено покращення умов праці працівників усіх вікових груп.

Відбувалась систематична перевірка наявності засобів колективного та індивідуального захисту працівників: спецодяг для техперсоналу, діелектричні килимки для пральні, харчоблоку та електрощитової, діелектричні рукавиці та боти. Підсумки виконання угоди з охорони праці між адміністрацією і профспілковим комітетом підводились на зборах трудового колективу, на засіданнях профспілкового комітету. Питання щодо охорони праці щоквартально порушувались і на нарадах.

Головною метою охорони праці закладу було створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. У зв’язку з цим у освітній роботі з дітьми значне місце посідало формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я. У наявності всі нормативні документи з питань охорони праці та пожежної безпеки, все обладнання знаходиться у задовільному стані. Під постійним контролем знаходився рівень обізнаності працівників до вимог нормативних документів.

З цією метою було проведено:

ü «Тиждень охорони праці», присвячений Всесвітньому дню охорони праці;

ü навчання та перевірка знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (21 особа);

ü навчання і перевірка знань з охорони праці в закладі дошкільної освіти (21 особа);

ü рейди-огляди: «Виконання працівниками техніки безпеки на робочих місцях», «Виконання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку», «Ведення документації щодо медичних оглядів дітей та працівників», «Здорові та безпечні умови», «Протипожежний стан приміщень та території закладу», «Стан і наявність протипожежного інвентарю»;

ü адміністративно-громадський трьохступеневий контроль за виконанням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

Результати перевірок всіх ступенів контролю відображались в «Екрані показників стану охорони праці та безпеки життєдіяльності». За даними результатами ми можемо зробити висновок, що в порівнянні з минулим роком у дошкільному закладі значно покращився стан роботи з охорони праці. Про це свідчать результати перевірок трьохступеневим контролем по 4-ти бальній системі оцінювання всіх приміщень закладу та ділянок. Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконувались своєчасно.

Протягом року постійно проводилась робота з профілактики всіх видів травматизму, у тому числі і виробничого. У зв’язку з цим під час перевірок особливу увагу приділялось організації безпечного виконання трудових обов′язків працівниками, проводились інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в журналах проведення інструктажів, були переглянуті інструкції з охорони праці по видам робіт.

Директором закладу дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році видано накази з охорони праці, які доводились до відома всіх робітників закладу під підпис.

У закладі дошкільної освіти оформлено куточки з охорони праці, куточок протипожежної безпеки, де міститься інформація для працівників закладу.

Значну роль в ефективності організації роботи з питань безпеки життєдіяльності відігравала тісна співпраця з батьками вихованців. З цією метою проводились бесіди, консультації, поповнено матеріали в куточках для батьків та на сайті закладу дошкільної освіти.

До служби охорони праці Управління освіти протягом року надавалась оперативна інформація щодо стану охорони праці. Зовнішній контроль за станом охорони праці проводився районним Управлінням освіти.

Наполеглива робота по створенню безпечних умов виховання та праці, виховання високого рівня відповідальності за виконання вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності дозволила підвести підсумок роботи з охорони праці за 2018/2019 навчальний рік – жоден працівник не отримав виробничої травми, не був притягнений до будь-якої відповідальності.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

У закладі дошкільної освіти впродовж року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Конвенції про права дитини.

Велика робота була проведена протягом 2018/2019 навчального року щодо правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності, дотримання законодавства щодо дотримання захисту прав неповнолітніх неодноразово розглядалися на нарадах, педагогічній раді, виробничій нараді.

З метою соціального захисту дітей, в закладі створено сприятливі умови для навчання та виховання всіх дошкільників, в тому числі пільгового контингенту. З даного питання проводилась певна організаційна робота, а саме:

- оновлено добірку нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства;

- поповнювалась електронна база даних дітей пільгових категорій по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини та появи новоприбулих дітей пільгового контингенту;

- зібрано документи, які підтверджують соціальний статус дітей, створено індивідуальні «Соціальні паспорти» на кожну дитину пільгової категорії;

- у вересні 2018 року комісією, що призначена наказом від 31.08.2018 №55 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства та організацію соціального захисту дітей пільгових категорій», проведено обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій, про що складено акти;

- проведено моніторинг кількості дітей пільгових категорій, протягом 2018/2019 навчального року в закладі виховувалось 6 дітей, які потребували соціальної підтримки. За останні роки простежувалась динаміка щодо збільшення кількості дітей з багатодітних та малозабезпечених родин.

- з метою соціального супроводу за дітьми пільгового контингенту були закріплені вихователі груп, які впродовж року відвідували вихованців вдома, проводили консультації з батьками, давали поради, при потребі надавали допомогу;

- практичним психологом Мякотою О.В. проводилась діагностична, розвивальна та корекційна робота з дітьми закладу дошкільної освіти;

- надавалась психологічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту (тестування, анкетування, бесіди, виступи на батьківських зборах);

- проведено консультації для батьків: «Правове виховання і педагогіка толерантності в сім’ї», «Особливості виховання дітей з особливими потребами», «Стилі батьківського виховання». Широко використовувалися пам’ятки для батьків, які розміщувалися в кожній віковій групі.

- впроваджувався досвід роботи щодо правової освіти дітей-дошкільників;

- проведено тематичні дні: «Міжнародний день толерантності» (17.11.2018), «Всесвітній день дітей» (21.11.2018), «Міжнародний день інвалідів» (01.12.2018), «День прав людини» (08.12.2018), «Міжнародний день пам’яті жертв на Чорнобильській АЕС» (26.04.2019), «Всесвітній день родини» (15.05.2019), «Міжнародний день захисту дітей» (03.06.2019);

- проведено загальні батьківські збори, на яких розглядалось питання щодо охорони прав дитинства та соціальний захист дітей, поновлено тематичні папки для батьків за правовою тематикою;

- проводились медичним персоналом закладу дошкільної освіти та міської поліклініки №19 планові та за потребою медичні огляди, профілактичні щеплення дітей пільгового контингенту;

- своєчасно щомісяця надавалась інформація про пільговий контингент до Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

- проводився облік хворих дітей, які знаходяться на диспансерному обліку та відвідують заклад дошкільної освіти;

- забезпечено безкоштовним харчуванням 2 дитини з малозабезпечених родин, 3 дитини, батьки яких проходили службу в зоні АТО;

- забезпечено гарячим харчуванням 3 дітей з багатодітних родин, батьки яких сплачували за харчування 50%. В системі проводився моніторинг виконання грошових та натуральних норм харчування всіх дітей.

В закладі дошкільної освіти виховувались 4 дітей з зони АТО.

Таким чином, проведена протягом 2018/2019 навчального року робота, сприяла створенню сприятливих умов для дітей, які виховуються в закладі дошкільної освіти, забезпеченню їх правового та соціального захисту.

- моральне та матеріальне стимулювання вихованців і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

За сумлінну та творчу працю працівники закладу дошкільної освіти нагороджувались подяками та грамотами. Також щорічно педагогічним працівникам відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» надається грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 №121 «Про

забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 №128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках», інших нормативних документів, з 03червня 2019 року по 30 серпня 2019 року (90 днів) в дошкільному закладі проходив оздоровчий період. В червні-липні працювало 2 групи, серпні буде працювати – 1 група. Освітня робота з дітьми здійснювалась відповідно до вимог освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та була направлена на формування у дітей навичок здорового способу життя через їх залучення до регулярних занять фізичною культурою.

- стан дитячого травматизму

Робота з питань запобігання дитячому травматизму у закладі дошкільної освіти здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

Колектив закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Мета організації роботи з запобігання дитячому травматизму, безпеки життєдіяльності – формування у дітей та дорослих правильної соціальної позиції та адекватного мислення щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, мотивація безпечної поведінки, отримання фундаментальних знань, умінь і навичок щодо запобігання виникнення ризиків життю і здоров’ю від різноманітних небезпек.

Директором закладу дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році видано накази та доведено до відома працівників.

Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані: розваги «Живіть у безпеці діти», «Вікторина для дітей», виставка дитячих робіт «Абетка безпеки малюків».

Також діти мали можливість самостійно обігравати та обговорювати надзвичайні ситуації на дорозі, під час виникнення пожежі, закріплювати правила поведінки біля водоймищ, в природі, з однолітками, тощо. В кожній груповій

кімнаті є куточки для дітей та батьків з профілактики різних видів травматизму, в тому числі з вивчення правил дорожнього руху. Також має місце велика кількість роздаткового матеріалу, дидактичних ігор тощо. Оновлено наочний матеріал по правилам дорожнього руху, пакети індивідуального захисту, підібрано ілюстративний матеріал з надзвичайних ситуацій. В методичному кабінеті представлена велика добірка методичних розробок, а також плакати, дидактичні ігри, іграшкові моделі дорожніх знаків для використання в роботі вихователів.

З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму з 20 серпня по 20 вересня 2018 року проведено комплекс профілактичних заходів в рамках всеукраїнського Місячника «Увага! Діти на дорозі!». Проведено застрічі з представниками патрульної поліції (cічень, травень 2019 року). Підсумковими заходами проведеної роботи стали «Тижні безпеки дитини»:

ü з 08.10.2018 року по 12.10.2018 року проводився за тематичними днями: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина серед людей», «Здоров’я дітей;

ü з 08.05.2019 року по 14.05.2019 року – за тематичними днями: «Азбука автомобільних доріг», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Дитина серед людей та предметів», « У природи є різна погода», « Школа екстремальних ситуацій»».

ü з 12.11.2018 року по 16.11.2018 року та з 06.05.2019 року по 11.05.2019 року проводились «Тижні безпеки дорожнього руху».

ü В ході тижнів безпеки були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, який оснащений дорожніми знаками, зоною відпочинку для водіїв. Правила поведінки під час виникнення пожежі діти опанували у навчально-розвивальній грі «Пожежники».

На сайті закладу дошкільної освіти, куточках для батьків була розміщена інформація щодо безпеки життєдіяльності дітей. Слід відзначити велику та кропітку роботу вихователів: Розумовської Л.А., Шевченко І.М. щодо організації та проведення занять з дітьми з даної тематики. Суттєву допомогу у підготовці вихователів щодо надання першої медичної допомоги дітям при нещасних випадках надали сестра медична старша Попова Т.С., яка організувала практичний показ дій персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

За період роботи закладу дошкільної освіти нещасних випадків з дітьми під час освітньої роботи не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу дошкільної освіти до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

У закладі дошкільної освіти діє рада, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, покращення матеріально-технічної бази, звітування про благодійну допомогу.

Колектив закладу працював в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої та чужі вчинки, визнавати власні помилки. Залучаючи батьків до співпраці, використовуючи колективні, індивідуальні, наочно-інформаційні форми роботи вихователі спрямували свою роботу на підвищення психолого-педагогічної культури батьків.

З метою проведення просвітньої роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та сім’ї у вихованні дітей педагогічний колектив організував активні форми співпраці:

- загальні батьківські збори за темами: загальні батьківські збори за темами жовтень, січень

- інформаційні бюлетені, групові батьківські збори, на яких розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, формуванню безпеки життєдіяльності, організації літнього відпочинку;

- зустрічі за «круглим столом»;

- Дні відкритих дверей

- - консультації: «Законодавство, яке захищає права дитини та законодавче забезпечення прав дітей в Україні», «Патріотизм плекається в родині», «Правове виховання і педагогіка толерантності в сім’ї», «Профілактика посттравматичних стресових розладів у дітей», «Особливості виховання дітей з особливими потребами», «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку», «Як підготувати дитину до школи», Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей», «Основи формування життєво небезпечної поведінки в дітей дошкільного віку»;

- спільні виставки робіт, участь у святах.

- для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів.

Результатом такої діяльності стало зростання авторитету батьків серед дітей, авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами. Так, поступово, спільними зусиллями педагоги і дорослі члени сімей дошкільників ставали однодумцями, разом створювали сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей, як у дошкільному закладі так і в сім’ї. Однак, існує проблема, яка потребує вирішення в роботі з батьками - це підвищення психолого-педагогічної культури батьків, а саме культури родинного спілкування.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції,

викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, в закладі дошкільної освіти проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За 2018/2019 рік до закладу дошкільної освіти надійшло 8 письмових звернень громадян. Усних звернень - 34.

Основні питання, які були порушені в усних зверненнях громадян:

- влаштування дітей до закладу дошкільної освіти - 18 (вирішено позитивно);

- реєстрація дитини в заклад дошкільної освіти - 1 (надані роз’яснення);

- інші - 15 (вирішено позитивно).

Серед інших питань такі:

- щодо надання довідок працівникам закладу з місця роботи –9;

- щодо надання довідок батькам про відвідуваннях їх дітьми закладу – 5;

- щодо характеристики дитини – 2.

Слід зазначити, що всі звернення були вирішені позитивно.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую районне Управління освіти про прийняті рішення.

Хотілось би виразити велику подяку всьому колективу дошкільного закладу за самовіддану працю, терпіння, розуміння, любов до дітей, бажання працювати, навчати підростаюче покоління всьому доброму та прекрасному, що є у цьому світі, всім, хто робив свою роботу на високому професійному рівні, зацікавлено і творчо. Також хочеться від щирого серця подякувати всім батькам, які небайдужі до долі нашого дошкільного закладу, які допомагали і допомагають педагогічному колективу в усіх починаннях, надають моральну, матеріальну і фізичну підтримку. Сподіваємось і надалі на Вашу допомогу, підтримку і розуміння.

Бажаю всім нам в новому навчальному році виключно успішних та результативних кроків на шляху творення нової України для себе й майбутніх поколінь.

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.